[content id=”76476″]

 

Statuten Wijkberaad Mariahoeve

Vereniging

Wijkberaad Mariahoeve.    Gewone leden zijn: zij die blijkens hun inschrijving in het bevolkingsregister van de Gemeente woonachtig zijn in de Wijk, de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt en zich als zodanig hebben opgegeven, benevens zij die, ook al zijn ze niet woonachtig in de wijk, leden zijn van het Bestuur of een van de Commissies.

Wijkberaad Mariahoeve Wijkberaad Mariahoeve Wijkberaad Mariahoeve Wijkberaad Mariahoeve Wijkberaad Mariahoeve Wijkberaad Mariahoeve Wijkberaad Mariahoeve Wijkberaad Mariahoeve Wijkberaad Mariahoeve Wijkberaad Mariahoeve Wijkberaad Mariahoeve

Statuten Wijkberaad Mariahoeve

Wijkberaad Mariahoeve 1Heden de twintigste november negentienhonderd zevenennegentig compareerden voor mij, Meester JOHAN REINDER EGBERT KIELSTRA, notaris, wonende te ********* als plaatsvervanger van Meester BOUDEWIJN HERMAN DYSERINCK, notaris ter standplaats ‘s-Gravenhage:

1. de Heer JAQUES GéRARD THEODOOR LINSSEN, particulier, wonende te ******** geboren te Teteringen op zeven augustus negentienhonderd zeventien, paspoortnummer ********* gehuwd, en
2. Mevrouw ELSE KOOMANS geboren KORFF, particuliere, wonende te ********  geboren te Solo (Indonesië) op drieëntwintig januari negentienhonderd zevenentwintig, paspoort-nummer ************ niet-hertrouwde weduwe van de Heer J.C. Koomans.

De comparanten verklaarden:

Bij akte op dertien oktober negentienhonderd achtentachtig verleden voor notaris Mr H.M. Krans te ‘s-Gravenhage is opgericht de vereniging: WIJKBERAAD MARIAHOEVE. De statuten zijn nadien niet gewijzigd.

Op achtentwintig mei negentienhonderd zevenennegentig heeft de algemene vergadering met inachtneming van de in de statuten voorgeschreven formaliteiten met de vereiste meerderheid besloten de statuten van de vereniging te wijzigen als na te melden. Van het voornemen tot wijziging van de statuten is schriftelijk aan Burgemeester en Wethouders van de gemeente ‘s-Gravenhage kennisgegeven

In gemelde vergadering is tevens de comparant aangewezen om de akte houdende statutenwijziging te tekenen. Van één en ander blijkt uit de notulen van gemelde vergadering waarvan een uittreksel aan deze akte wordt gehecht.

Vervolgens verklaarden de comparanten ter uitvoering van gemeld besluit dat de statuten van de vereniging met ingang van éénentwintig november negentienhonderd zevenennegentig komen te luiden als volgt:

HOOFDSTUK 1:  ALGEMEEN EN DOEL ARTIKEL DEFINITIES

De statuten en reglementen verstaan onder:

– de Gemeente: het geheel van de bestuurlijke, ambtelijke en uitvoerende organen van de gemeente ‘s-Gravenhage;
– de Vereniging: de vereniging: “Wijkberaad Mariahoeve”;
– de Wijk: de wijk Mariahoeve, het gebied, liggende langs de gemeentegrens (vanaf Landscheidingsweg tot aan de spoorlijn Amsterdam-Den Haag, langs spoorlijn tot ter hoogte van Carel Reinierszkade) langs terrein Huis ten Bosch tot Benoordenhoutseweg
– langs Benoordenhoutseweg en Leidse Straatweg langs de Hofzichtlaan tot Bezuidenhoutseweg – langs Bezuidenhoutseweg tot de gemeentegrens ter hoogte van de Landscheidingsweg;
– het Bestuur: het Algemeen Bestuur.

 ARTIKEL 2:   NAAM, ZETEL, DUUR EN VERENIGINGSJAAR

1. De vereniging draagt de naam: “Wijkberaad Mariahoeve” en is gevestigd te ‘s-Gravenhage.
2. Zij is opgericht op vierentwintig januari negentienhonderd negenenzeventig en is voor onbepaalde tijd aangegaan.
3. Het verenigingsjaar, subsidiair boekjaar, loopt gelijk aan het kalenderjaar.

 ARTIKEL 3:   DOEL

1. De Vereniging stelt zichten doel:

a.  de belangen van de Wijk, van haar bewoners en van de in deze Wijk werkzame groeperingen te behartigen;
b.  de eigen identiteit van de Wijk te behouden, te beschermen en uit te dragen;
c.  het gemeenschapsbewustzijn in de Wijk te stimuleren en mede daardoor het woon- en leefklimaat te verbeteren.

2. Zij streeft dit doel na zonder enige politieke of levensbeschouwelijke binding.

 ARTIKEL 4:   MIDDELEN

De Vereniging tracht dit doel te bereiken door:
1.

a.  het organiseren en begeleiden van de inspraak van de bewoners van de Wijk bij maatregelen die de belangen van de Wijk raken en het te bestemder plaatse voorstaan van de verlangens die uit deze inspraak voortvloeien;
b.  het bevorderen van de totstandkoming en uitvoering van bewonersplannen tot behoud en verbetering van het woon-, leef- en werkklimaat van de Wijk;
c.  het informeren, aktiveren en bijstaan van groepen die zich met het welzijn van de Wijk en de bewoners van de Wijk bezighouden:
d.  het bevorderen van de goede betrekkingen tussen bewoners van de Wijk;
e.  het onderhouden van de betrekkingen met overige belanghebbenden;
f.  het bevorderen van het overleg en de samenwerking met andere wijken;
g.  het plegen van overleg met overheidsinstanties;
h.  in het algemeen het treffen van die maatregelen en het doen van die handelingen, welke bevorderlijk zijn voor het verwezenlijken van het doel der Vereniging.

2. Het algemeen beleid van de Vereniging wordt bepaald door de Algemene Vergadering als bedoeld in artikel 8

HOOFDSTUK 2:   LIDMAATSCHAP

ARTIKEL 5:  VERKRIJGING LIDMAATSCHAP

1. De Vereniging kent gewone leden, buitengewone leden en ereleden.

2. Gewone leden zijn:

zij die blijkens hun inschrijving in het bevolkingsregister van de Gemeente woonachtig zijn in de Wijk, de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt en zich als zodanig hebben opgegeven, benevens zij die, ook al zijn ze niet woonachtig in de wijk, leden zijn van het Bestuur of een van de Commissies.

3. Buitengewone leden zijn:

a.  niet-inwoners van de Wijk, die echter in de Wijk hun dagelijkse werkkring hebben of wier werkkring hen bij voortduring met de belangen van de Wijk in aanraking brengt;
b.  verenigingen, stichtingen of niet-rechtspersoonlijkheid bezittende organisaties, wier doelstellingen of werkzaamheden op het belang van de Wijk zijn gericht;
c.  rechtspersonen, welke in de Wijk gevestigd zijn.

4. Het buitengewoon lidmaatschap wordt verkregen op schriftelijke aanvraag bij het secretariaat; over de toekenning ervan beslist het Bestuur. Van deze toekenning wordt mededeling gedaan aan de Algemene Vergadering.

5. Ereleden zijn zij die op voorstel van het Bestuur wegens uitzonderlijke verdiensten voor de Vereniging door de Algemene Vergadering als zodanig zijn benoemd.

ARTIKEL 6: CONTRIBUTIES

1. Gewone leden en ereleden hebben geen contributieverplichting.
2. Aan de toelating van buitengewone leden kan het Bestuur de verplichting tot het betalen van een con-tributie verbinden, waarvan de hoogte op voorstel van het Bestuur door de Algemene Vergadering wordt vastgesteld.

ARTIKEL 7: BEEINDIGING VAN HET LIDMAATSCHAP

1. Het lidmaatschap eindigt door:  

a.  overlijden:
b.  opzegging door het lid;
c.  opzegging door het Bestuur namens de Vereniging, wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten door de statuten voor het lidmaatschap gesteld, te voldoen, alsook wanneer redelijkerwijs van de Vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
d.  ontzetting door het Bestuur. Deze kan alleen worden uitgesproken, wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der Vereniging handelt, of de Vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt door het Bestuur, dat een lid ten spoedigste met opgave van redenen schriftelijk in kennis stelt van het betreffende besluit. Het lid heeft gedurende een maand na ontvangst van de kennisgeving recht van beroep op de Algemene Vergadering.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

2. Het buitengewone lidmaatschap eindigt door:

a.  overlijden voor zover het een natuurlijk persoon betreft of wanneer het lid-rechtspersoon ophoudt te bestaan;
b. vervallen van de grond waarop dit lidmaatschap berust;
c.  opzegging door het buitengewone lid;
d.  intrekking door het Bestuur van het toekenningsbesluit.

3. Het erelidmaatschap eindigt door overlijden van het erelid.

 

HOOFDSTUK 3: ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL 8: BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING

1. Tenminste eenmaal per jaar wordt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een Algemene Vergadering (Jaarvergadering) gehouden, behoudens verlenging van deze termijn door de Algemene Vergadering.

2. Andere Algemene Vergaderingen worden belegd zo dikwijls als het Bestuur dit nodig oordeelt of een tiende gedeelte van de gewone leden dan wel tenminste twintig stemgerechtigde gewone leden zulks schriftelijk aan het Bestuur verzoeken onder opgave van de te behandelden punten.

3. De agenda van de Jaarvergadering bevat tenminste de volgende punten: 

a. verkiezing van bestuursleden;
b. jaarverslag van het Bestuur over de gang van zaken en het gevoerde beleid in het afgelopen verenigingsjaar;
c. financieel jaarverslag, inhoudende een balans en een staat van baten en lasten met een toelichting over het afgelopen boekjaar:
d. verslag van de Kascommissie;
e. benoeming van de Kascommissie als bedoeld in artikel 19 lid 4;
f. bijgestelde begroting voor het lopende verenigingsjaar;
g. begroting en voorgenomen beleid met betrekking tot het komende verenigingsjaar;

4. Een Algemene Vergadering wordt bijeengeroepen door het Bestuur met inachtneming van een termijn van tenminste zeven dagen, de dag van oproeping en de dag van de vergadering niet meegerekend.

5. De Secretaris draagt zorg voor een schriftelijke oproep waarin tijd en plaats van de te houden vergadering en de agenda zijn vermeld, alsmede de plaats waar de stukken ter inzage zijn gelegd.

6. Indien aan hét in lid 2 bedoelde verzoek binnen een maand geen gevolg is gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot het bijeenroepen van een Algemene Vergadering overgaan op de wijze als bedoeld in lid 4 van dit artikel.

ARTIKEL 9: STEMRECHT

1. Toegang tot de Algemene Vergadering hebben alle gewone leden, buitengewone leden en ereleden, alsmede degenen die daartoe door het Bestuur zijn uitgenodigd.
2. Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering, waarin het besluit tot schorsing of tot beëindiging van het lidmaatschap wordt behandeld, en is bevoegd daarovér het woord te voeren.
3. Stemgerechtigd in de Algemene Vergadering zijn alle ereleden en gewone leden, die niet geschorst zijn.
4. Ieder stemgerechtigd lid kan te allen tijde, mits schriftelijk daartoe gemachtigd, één ander stemgerechtigd lid vertegenwoordigen.

ARTIKEL 10: BESLUITVORMING

1. Voorzover de statuten niet anders bepalen, worden alle besluiten genomen met volstrekte meerderheid van de rechtsgeldig Uitgebrachte stemmen.
2. Indien bij een benoeming of verkiezing van personen geen der kandidaten de volstrekte meerderheid heeft verkregen, vindt een tweede stemming plaats tussen de twee kandidaten met het hoogste aantal stemmen.
3. Indien voor een benoeming of verkiezing slechts één kandidaat is voorgedragen, geschiedt de benoeming of verkiezing bij acclamatie.
4. Blanco en van het voorstel afwijkende stemmen bij een schriftelijke stemming zijn ongeldig.
5. Over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd, tenzij de Algemene Vergadering anders beslist.
6. Bij staking van stemmen over personen wordt een tweede stemming gehouden; staken de stemmen wederom, dan beslist het lot.
7. Bij staken van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

ARTIKEL 11: LEIDING EN SECRETARIAAT ALGEMENE VERGADERING

1. a. De Algemene Vergadering wordt geleid door de Voorzitter en bij diens afwezigheid door de Vice-Voorzitter of bij beider afwezigheid een door het Bestuur aangewezen plaatsvervanger.
b. De Algemene Vergadering als bedoeld in artikel 8 lid 6 kiest zijn eigen voorzitter.

2. Van het ter Algemene Vergadering verhandelde wordt een verslag gemaakt door de Secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon.
3. Dit verslag wordt in dezelfde of in de eerstvolgende vergadering behandeld en vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en secretaris ondertekend.

HOOFDSTUK 4: BESTUUR

ARTIKEL 12: SAMENSTELLING

1. Het Bestuur wordt gevormd door:

a. tenminste vijf en ten hoogste negen leden te verkiezen uit de gewone leden op voordracht van het Bestuur of van tenminste tien gewone leden, door de Algemene Vergadering en
b. de voorzitters.
van de vaste commissies dan wel hun door de commissies aangewezen plaatsvervangers.

2. Het aantal leden onder lid 1, sub b. is altijd niet meer dan de helft van de verkozen leden, vermeld onder lid 1, sub a.
3. Zijn er meer commissies dan krachtens het bepaalde in lid 2 van dit artikel voor een afvaardiging in het Bestuur in aanmerking komen; dan treden de ver-tegenwoordigers der laatst ingestelde commissies op als adviseurs van het Bestuur.
4. De. bestuursleden onder lid 1, sub a. warden gekozen voor een periode van drie jaren en zijn na aftreden terstond herkiesbaar.
5. Ieder jaar treedt een derde van hun aantal af volgens een rooster, vast te stellen door het Bestuur.
6. Nieuw verkozen leden aanvaarden hun functie terstond na hun verkiezing en nemen op het rooster van aftre-den de plaats van hun voorganger in.
7. Een voordracht voor een bestuurskandidaat door ten-minste tien leden, als bedoeld in lid 1, sub a. moet vóór de aanvang van de Algemene Vergadering schriftelijk bij het Bestuur worden ingediend.
8. Bij een tussentijds optredende vacature kan het Bestuur besluiten met de vervulling te wachten tot de eerstvolgende Algemene Vergadering.
9. Een niet voltallig Bestuur blijft bestuursbevoegd, met dien verstande, dat zo spoedig mogelijk in bestaande vacatures wordt voorzien.

ARTIKEL 13: EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP, SCHORSING

1. De Algemene Vergadering kan een bestuurslid te allen tijde schorsen dan wel ontslaan; voor een daartoe strekkend besluit is een meerderheid van tenminste twee derden der geldig uitgebrachte stemmen vereist.

2. Afgezien van het in het vorige lid bepaalde kan het Bestuur om dringende redenen een van zijn leden schorsen in afwachting van het besluit van de eerst-volgende Algemene Vergadering.

3. Een schorsing ‘welke niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
4. Het einde van het gewone lidmaatschap houdt tevens het einde van het bestuurslidmaatschap in.

ARTIKEL 14: PLICHTEN EN BEVOEGDHEDEN BESTUUR

1. Het Bestuur is belast met het besturen van de vereniging, het voorbereiden van de onderwerpen, te behandelen op een. Algemene Vergadering, en het zorgdragen voor de uitvoering van de door de Algemene Vergadering genomen besluiten.
2. Voor de besluitvorming in het Bestuur zijn de regels, neergelegd in artikel 10 dezer statuten, van toepassing in een Bestuursvergadering, waarin tenminste de helft van het aantal bestuursleden aanwezig is.

3. Het Bestuur is, behoudens het in lid 4 van dit artikel en in de Algemene Subsidieverordening ‘s-Gravenhage bepaalde, mede bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de Vereniging zich als borg óf hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde ver-bindt.
4. Het Bestuur behoeft de goedkeuring van de Algemene Vergadering voor het aangaan van overeenkomsten, waarbij de Vereniging zich als borg of als hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.
5. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende bestuursleden, onder wie in elk geval een lid van het Dagelijks Bestuur, als bedoeld in artikel 15.

ARTIKEL 15: DAGELIJKS BESTUUR

1. De Voorzitter, Secretaris en Penningmeester worden in functie door de Algemene Vergadering benoemd.

2. Het Bestuur wijst uit zijn midden de Vice-Voorzitter en eventueel een Tweede Penningmeester en een Tweede Secretaris aan.
3. De in het eerste en het tweede lid genoemde bestuursleden vormen samen het Dagelijks Bestuur.

4. Het Dagelijks Bestuur is. met in achtneming van het bepaalde in artikel 14 van de Statuten belast met de dagelijkse gang van zaken en de afhandeling van kwesties van spoedeisende aard.

HOOFDSTUK 5: COMMISSIES EN OPENBAARHEID

ARTIKEL 16: COMMISSIES

1. Vaste commissies worden op voordracht van het Bestuur door de Algemene Vergadering ingesteld.
2. Tijdelijke commissies worden door het Bestuur ingesteld en aan de Algemene Vergadering gemeld.
3. De concrete taakopdracht van de vaste en tijdelijke commissies worden door het Bestuur geformuleerd.
4. De leden van de vaste en tijdelijke commissies worden door het Bestuur benoemd.

ARTIKEL 17: OPENBAARHEID

1. De vergaderingen van alle organen van de Vereniging zijn in principe openbaar.
2. In geval van. besprekingen over personen of persoonlijke zaken kan in afwijking van voorgaand lid een besloten vergadering bijeen worden geroepen.

HOOFDSTUK 6: FINANCIEN

ARTIKEL 18: GELDMIDDELEN

1. De inkomsten van de Vereniging bestaan uit:
a. eventuele bijdragen van leden;
b. subsidies;
c. schenkingen, legaten en erfstellingen;
d. andere op wettige wijze verkregen inkomsten.

2. Erfstellingen mogen niet anders worden aanvaard dan onder het recht van boedelbeschrijving.

ARTIKEL 19: BEHEER EN VERANTWOORDING

1. Van de vermogenstoestand van de Vereniging en van al hetgeen haar financiën betreft, wordt op zodanige wijze aantekening gehouden dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de Vereniging kunnen worden gekend.

2. Het Bestuur legt op de in artikel 8, lid 3 bedoelde Jaarvergadering in een jaarverslag rekening en verantwoording af over het in het afgelopen boekjaar gevoerde beleid en brengt in een financieel jaarverslag een balans en een staat van baten en lasten over het afgelopen boekjaar uit.
3. Het Bestuur dient op de in het vorige lid bedoelde Jaarvergadering tevens een begroting voor het komende boekjaar en eventueel een bijgestelde begroting voor het lopende boekjaar in.

4. De Algemene Vergadering benoemt in de Jaarvergadering elk jaar uit de gewone leden een Kascommissie van tenminste twee personen, die geen deel van het Bestuur mogen uitmaken.

5. De Kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het Bestuur en brengt hierover in de Jaarvergadering verslag uit.

6. Het Bestuur is verplicht de Kascommissie alle inlichtingen te verstrekken en desgevraagd inzage in de boeken en andere bescheiden te geven.

7. Goedkeuring door de Algemene Vergadering van het jaarverslag en het financieel jaarverslag leidt tot décharge van het Bestuur.

 

HOOFDSTUK 7:     STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING

 

ARTIKEL 20:    BESLUITVORMING

1. Een besluit tot wijziging van de statuten dan wel tot ontbinding der Vereniging moet, gesteund door een tweederde meerderheid van het Bestuur, worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering.
2. De in het vorige lid bedoelde vergadering moet tenminste een maand tevoren zijn uitgeschreven onder bekendmaking van de tekst der in de statuten aan te brengen wijzigingen dan wel van de overwegingen op grond waarvan de ontbinding der Vereniging wordt voorgesteld.

3. Besluiten tot wijziging der statuten dan wel tot ontbinding der Vereniging vereisen een tweederde meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen in de Algemene Vergadering.
4. Zowel van het voornemen als het besluit tot wijziging van de statuten en van de inhoud van die wijziging dan wel tot ontbinding van de Vereniging wordt het College van Burgemeester en Wethouders van ‘s-Gravenhage in kennis gesteld.

ARTIKEL 21: ONTBINDING

Bij ontbinding der Vereniging wordt het Bestuur opgedragen de financiële afwikkeling te regelen in dier voege, dat na inning der uitstaande vorderingen en voldoening der uitstaande verplichtingen de eventueel overblijvende geldmiddelen worden overgedragen aan an-dere in het belang van de Wijk werkzame organisaties en instellingen volgens een lijst, bij het voorstel tot ontbinding aan de Algemene Vergadering voorgelegd en door deze goedgekeurd.<

HOOFDSTUK 8: SLOTBEPALINGEN

ARTIKEL 22:  REGLEMENTEN

1. De Algemene Vergadering kan een of meer reglementen vaststellen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin deze statuten niet of niet volledig voorzien.
2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met deze statuten.
3. Op besluiten tot vaststelling of tot wijziging van een reglement is het bepaalde in de artikelen 8 en 10 van toepassing.

 

De comparanten zijn mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte betrokken comparanten is door mij, notaris, aan de hand van de hiervoor gemelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld. Waarvan akte in minuut Verleden te ‘s-Gravenhage, ten dage in het hoofd dezer vermeld. Na de zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparanten en hun eenparige verklaring van de inhoud daarvan te hebben kennis genomen en op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, is deze akte onmiddellijk na de beperkte voorlezing door de comparanten en mij, notaris, ondertekend.
(Getekend): J.G.Th. Linssen, E. Koomans-Korff, J.R.E. Kielstra.

 

 

Website wijkberaad Mariahoeve

 

wijkberaad Mariahoeve

 

Wijkberaad Mariahoeve Wijkberaad Mariahoeve Wijkberaad Mariahoeve Wijkberaad Mariahoeve Wijkberaad Mariahoeve Wijkberaad Mariahoeve Wijkberaad Mariahoeve Wijkberaad Mariahoeve Wijkberaad Mariahoeve Wijkberaad Mariahoeve Wijkberaad Mariahoeve

Wijkberaad Mariahoeve Wijkberaad Mariahoeve Wijkberaad Mariahoeve

Wijkberaad Mariahoeve Wijkberaad Mariahoeve Wijkberaad Mariahoeve Wijkberaad Mariahoeve Wijkberaad Mariahoeve Wijkberaad Mariahoeve Wijkberaad Mariahoeve Wijkberaad Mariahoeve Wijkberaad Mariahoeve Wijkberaad Mariahoeve Wijkberaad Mariahoeve

Wijkberaad Mariahoeve Wijkberaad Mariahoeve Wijkberaad Mariahoeve